Vegsletta Miljøstasjon

På miljøstasjonen har vi følgende sortering:

Papir (ikke plast)

Gjenvinnes til nye produkter som f.eks. kontorpapir, tørkepapir og bølgepapp

Papp, kartong, bølgepapp (ikke plast)

Gjenvinnes til nye produkter som f.eks. bølgepapp

Alle plasttyper blandet

Gjenvinnes til nye plastprodukter som leker, bygningsmaterialer, kasser, brett o.l.

Maling, lim, lakk o.l.

Går til forbrenning og energigjenvinnes. Metall materialgjenvinnes.

Hvitevarer og elektrisk / elektronisk utstyr

Råstoff sorteres ut og gjenvinnes, mens avfall og skadelige stoffer fjernes og destrueres.

Stål og metaller

Brukes som råstoff i produksjon av nye metaller.

Rent treverk som plank og paller o.l.

Leveres til forbrenningsanlegg for prod. av fjernvarme, prosessdamp eller damp til el. produksjon.

Usortert avfall

Går til materialgjenvinning og energigjenvinning i nevnt prioriterte rekkefølge.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner